Stora SalenSlottet genomgick stora förändringar i mitten av 1800-talet. Vindbryggan byttes ut mot en stenvalvsbro. Invändigt ersattes den stora riddarsal, som omfattat mer än halva övervåningen, med en lång korridor och ett antal sov- och gästrum samt en kyrksal.

Stora salen
Genom giftermål mellan Vellingks dotter Ulrika Kristina och generallöjtnanten Johan Banér kom slottet ånyo att ägas av ätten Banér och blev kvar i denna ätts ägo till 1879 då det försåldes till greve Philip Otto Leonard Klingspor. Han var officer, senare riksdagsman i mer än trettio år samt titulär hovmarskalk. Greve Klingspors dotter Mathilde bodde ensam kvar i slottet till 1934.

1939 köptes godset av Anders W Bergengren ( adl. ätten nr 1298 ). Vid denna tidpunkt var slottet obeboeligt. Det finns varken vatten eller avlopp och kakelugnar utgör enda uppvärmningsfunktion. Under andra världskriget kom det att utgöra militärförråd och därefter har det varit en lång period av förfall. Sedan slottet 1974 förklarats som byggnadsminne, har ägarfamiljen genom renovering återskapat såväl interiör som exteriör.

Sjön Teden har dikats ut, en åtgärd som fått både beröm och stark kritik. Sjösänkningsföretag inleddes i Linköpingsområdet redan på 1830-talet och då företrädesvis vid de större gårdarna. Det var lätt för storgodsägarna som behärskade ett helt avrinningssystem, svårare för bönder, som bara hade en liten domän. Sjösänkningen gjordes i en första etapp vid 1800-talets slut och slutligen i början av 1900-talet av Philip Klingspor. Genom åtgärderna främjades ett rationellt jordbruk inte bara på godset Ekenäs utan även i andra betydelsefulla delar av socknen. I den gamla vallgraven anlade man en parkanläggning.

Godset Ekenäs omfattar idag 1 160 hektar varav merparten är skogsmark. Jordbruket omfattar f n spannmålsodling. Slottet fungerar som museum och visas sommartid för besökare. Café är inrymt i flyglarna och i de medeltida källarvalven serveras medeltidsmiddag. Ett särskilt evenemang som väckt stor uppmärksamhet är de årligen återkommande tornerspelen som lockar drygt 10 000 besökare till slottsparken. På det här sättet kan många få del av hur det var förr. En sagolik möjlighet att berätta svensk historia!